Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

Sinds 14 februari 2012 heeft Stichting De Blauwe Loper een nieuwe structuur, waardoor het bestuur van de stichting en het intern toezicht zijn gescheiden in twee aparte organen.
 
Het bestuur wordt sindsdien gevormd door het College van Bestuur en het intern toezicht wordt uitgeoefend door de Raad van Toezicht.
 
De leden van de Raad van Toezicht houden toezicht op het functioneren van het College van Bestuur. Dit gebeurt binnen de kaders vastgelegd in de statuten en de Wet Primair Onderwijs. De taken van de raad zijn omschreven in artikel 17 c van de Wet Primair Onderwijs.
 
De voorzitter van het College van Bestuur is vanuit de rol van bevoegd gezag eindverantwoordelijk en aansprakelijk voor het besturen van de scholen.

De volgende personen maken deel uit van de Raad van Toezicht:
De heer C. Roem, voorzitter
De heer E.Warmoltz, penningmeester
De heer S. Meijn, secretaris
De heer H.G.M. ten Dam, lid
De heer J. Brakenhof, lid